I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: “Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów

ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz.U. 2009 nr 62 poz.

504 (zwanej dalej “Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: “nagle nad morzen”, która

odbędzie się w dniach 24.08-26.08.2018 roku , (zwanej dalej:

“Imprezą”), tj. przez spółkę: PLOETZLICH NAGLE SP. Z O.O. z siedzibą w Rogowie,

ul. Hangarowa 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Szczecinie pod numerem KRS: 0000449761 , (zwaną dalej: “Organizatorem”).

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać

na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w

czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad

zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym

przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie

praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

5. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

“Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, który przy pierwszym wejściu na Teren

Imprezy podlega wymianie na Identyfikator (opaskę);

“Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy

za zwrotem Biletu; Identyfikator będzie miał postać opaski umieszczonej na trwałe na ręce, której

wzór ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub

zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora;

“Sektory” oznacza poszczególne strefy na Terenie Imprezy: (i) Strefa Imprezy Masowej, (ii) Pole

Namiotowe, (iii) Strefa VIP, (iiii) Strefa Gastronomiczno-sprzedażowa.

“Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w

tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania

o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do

wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają

identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer

identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

“Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu, na którym

przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z

ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

“Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Identyfikatora

wydanego za zwrotem Biletu.

II. SPRZEDAŻ BILETÓW:

6. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży jest dostępna na stronie www.nagle.com.pl

7. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny

sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczneoferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach,

loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono

nieodpłatne.

8. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń:

“Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub

sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności

albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”

9. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z

postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu

może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób

postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę

wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę.

10. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem

każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY I DO SEKTORÓW:

11. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości oraz Bilet, który

przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie wymieniony na Identyfikator. Każdorazowe

wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem

umocowanym na trwałe na ręku.

12. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 11 powyżej, Organizator

zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy :

(a) osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub

zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez

masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem

wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z

dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których

został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,

(b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 21 Regulaminu.

(c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,

psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

(d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby

pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub

substancje psychotropowe.

e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie

dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

13. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) nie posiadającym Identyfikatora,

b) noszącym buty o metalowych zakończeniach,

c) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

d) nie posiadającym dokumentu tożsamości.

14. Wstęp do poszczególnych Sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim

Identyfikatorem, przy czym wstęp na teren Pola Namiotowego wymaga poza nabyciem

odpowiedniego Biletu i wymiany go na Identyfikator.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE

IMPREZY:

15. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas

trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i

Informacyjnymi i organizującego ich pracę;

c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

d) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

16. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy

zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika

do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z

uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

17. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy

obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na

Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie

oznaczeń i tablic informacyjnych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp.

Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich

przeznaczeniem.

18. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są

posiadać na ręku ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora, lub posiadanie Identyfikatora zerwanego

lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do

usunięcia uczestnika z Terenu Imprezy. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora

Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Punktu

Informacyjnego przy bramie imprezy wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, gdzie Identyfikator ten

wymieniony zostanie na nowy i zapięty na ręce. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory

uszkodzone na Terenie Imprezy.

19. Zabrania się:

a) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz

sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie.Niedozwolone jest wnoszenie

statywów, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie

zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu.

Niedozwolone jest używanie lamp błyskowych.

b) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy.

20. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do

utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń

rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy,

mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w

sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań,

Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren

Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające

dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o

wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje

się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegająkomisyjnemu zniszczeniu.

21. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w

widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub

posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 12 d), 13 d) lub w pkt. 19 Regulaminu,

d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku

takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym

się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń –

wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony

w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb

Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.

o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),

g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie

dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

22. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które

swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

23. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i

potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

– ręczne wykrywacze metalu,

– wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,

– inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

24. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub

Informacyjnych dokonuje przez:

– sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie Identyfikator,

– porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.

25. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów,

których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia

wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z

miejsca przeprowadzania Imprezy.

26. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych

niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo

niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub

Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży

stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie

przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

27. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom

usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie

przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

28. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej

lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.

29. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

– Zaplecze techniczno-socjalne,

– Sektory, widownia – teren imprezy masowej,

– Pole namiotowe,

– Strefa VIP,

– Zespoły wejścia głównego,

– Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,

– Strefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe, w których

sprzedawane jest piwo są wyłączone z terenu imprezy masowej

30. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać

rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek

pożaru;

b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia

ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

udzielania pierwszej pomocy medycznej

31. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na

jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

32. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, konieczność dokonania

wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane

przy wejściu na Imprezę Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim, co

najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem.

33. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy

będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe.

34. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub

reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób

przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla

celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

VI. REKLAMACJE:

35. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia

zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

PLOETZLICH NAGLE SP. Z O.O.

ul. Hangarowa 8

72-330 Rogowo

36. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 35 powyżej w terminie 21 dni od

dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowódnadania listu poleconego.

37. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w

niniejszym rozdziale Regulaminu.

VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:

38. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu

przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia

wolności albo grzywny.

39. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,

wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo

ograniczenia wolności.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

40. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne

programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w

autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

41. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

42. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

43. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

– w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy;

– w kasach biletowych na Terenie Imprezy;

44. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 35 na piśmie, przesyłką

poleconą.

45. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz

p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

46. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.

47. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 października, 2017 roku.